Hjem Våre prosjekter GreenBox – Et spydspissprosjekt for prosessindustrien i det grønne skiftet.

GreenBox – Et spydspissprosjekt for prosessindustrien i det grønne skiftet.

Prosjektet som ledes av batteriprodusenten Vianode, har sikret seg imponerende 75 millioner kroner i statsstøtte gjennom Grønn Plattform-ordningen. Cody er stolt av å være en del av denne spennende satsingen.

Norges ambisjoner er klare - vi skal ha verdens reneste, mest moderne og energieffektive prosessindustri. Dette skal realiseres gjennom høyteknologiske løsninger og betydelig verdiskaping. Veikartet for prosessindustrien har satt mål om en 30% reduksjon av CO2-utslippene innen 2030, med en endelig visjon om netto null eller lavere innen 2050. Digitalisering, ny teknologi, og bruk av kunstig intelligens blir avgjørende for å oppnå disse ambisiøse målene.

GreenBox har som formål å være spydspissen i utviklingen av den grønne, digitale fabrikken som vil danne grunnlaget for oppgraderinger og nyetableringer i Norges prosessindustri i tiårene fremover. Målet er tydelig: Utvikling av grønn konkurransekraft. Det betyr evnen til å opprettholde konkurranseevnen samtidig som man oppnår bærekraftige miljøresultater. Dette inkluderer utvikling og implementering av bærekraftige løsninger, reduksjon av klimaavtrykket, effektiv utnyttelse av ressurser og bruk av innovative teknologier for å møte fremtidige miljøkrav og skape et bærekraftig konkurransefortrinn i markedet.

Leverandørindustrien er sentral for å nå målene.

Prosjektet involverer en rekke bedrifter med ulike roller. Vianodes planlagte fabrikk på Herøya vil være testarena for ny teknologi, mens Elkem, Hydro, Future Materials katapultsenter, og Eyde-klyngen vil bidra til å spre innovasjonen videre i prosessindustrien. Cody, Cybernetica, Tratec Norcon og Tunable deltar som teknologileverandører med mål om å utvikle nye produkter og løsninger som kan skaleres bredt inn i prosessindustrien. NORCE og SINTEF vil sikre at det benyttes det siste innen forskningsfronten på utvalgte satsingsområder.

For å lykkes med digitaliseringen av norsk prosessindustri, er det avgjørende å etablere allianser og samarbeid mellom leverandørbedrifter og prosessindustrien. Leverandørene, deriblant Cody, spiller en sentral rolle i å spre teknologien videre i prosessindustrien og andre samfunnssektorer.

Vianode er valgt for å teste instrumentering og digitale modeller parallelt med prosjektering og bygging av den nye fabrikken på Herøya. Teknologien vil først testes i en eksisterende industriell pilot (2024), deretter i fabrikken på Herøya (2025-2026), for til slutt å være klar for fullskala implementering ved oppstarten av fabrikken i 2027. Målet er en effektiv produksjonsprosess med minimal nedetid, høyt utbytte, og maksimal sikkerhet fra dag én.

Cody sin rolle i prosjektet

Som partner i prosjektet og som en del av videre verdiskapning utover prosjektet, vil vi få rettigheter til utviklede produkter og utstyr som kan bli en del av vår produktportefølje, og som kan brukes videre i kommersialisering inn mot prosessindustrien.

-Vår konkrete oppgave er å komme frem til automatiserte, effektive løsninger på prøveanalyseprosesser som i dag er en meget tidkrevende og manuell prosess. Ofte er man også avhengig av rett person for et godt prøveresultat, og det er mange resultater som må forkastes. Vi har stor respekt for bransjen og hvordan prosessene er bygget opp i dag, men håper vi kan bidra til å forbedre testprosessen slik at det kan gjøres raskere og lettere med riktig resultat hver gang. Dette er ikke noe som skjer over natten, men å være med på denne utviklingen er vi veldig klare for, sier prosjektleder i Cody, Jared Hansen.

-For oss i Cody er det utrolig spennende å være en del av dette prosjektet. Vi ønsker å jobbe tettere med prosessindustrien enn vi har gjort tidligere, og ikke minst være med på å drive innovasjon og nyskapning i denne bransjen. Det er en prioritet for oss som selskap å få være med fra et tidlig stadium, ta del i forskning og være proaktive for å finne nye løsninger, ikke bare ta i bruk etablert kunnskap og erfaringer. Slik sørger vi for å utfordre oss selv, og ligge i front som selskap på det vi er gode på, sier Ken Andre Myhra Kihle, daglig leder i Cody.

“En viktig del av GreenBox er å skaffe detaljert, rask og pålitelig data om vår prosess og material. Vi gjør masse ulik karakterisering av materialet etter de ulike prosesstrinnene i produksjon av syntetisk grafitt, men mesteparten av dette er i dag manuelle prosesser. Codys arbeid i prosjektet med å lage automatiserte løsninger for prøvepreparering av grafitt vil være svært viktig for å bidra til mer og bedre måling av vårt material og dermed et enda mer bærekraftig anodematerial.” – Gunstein Skomedal, prosjektleder hos Vianode.

En milepæl for grønn innovasjon: 573 millioner kroner deles ut

Grønn plattform er en satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Initiativet er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge. Målet er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. Nylig delte Grønn Plattform-ordningen ut totalt 573 millioner kroner til ni prosjekter, blant annet GreenBox. Disse store forsknings- og innovasjonsprosjektene har som formål å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger innen næringslivet. Blant de spennende prosjektene er initiativer for ladeinfrastruktur til tungtransport, resirkulering av gamle skip, og omdanning av plastemballasje til mat.
Du kan lese mer om alle prosjektene som mottar støtte her.

Daglig leder
Ken André Myhra Kihle

Ken André har en master i kybernetikk fra NTNU og har erfaring med programmering, automasjon, kontrollsystemer og kvalitetsledelse. Siden 2019 har han vært vår daglige leder.

992 24 842 ken.andre@cody.no